ਸੈਂਟਸ 5 ਈਓਐਲ ਅਪਡੇਟਸ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ CentOS ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 5 OL ਈਓਐਲ (ਜੀਵਨ-ਅੰਤ) 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2017. ਜਿਹੜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ:

# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 Eg. Invalid release/
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: extras

 

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਟੋਸ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 5 ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:

# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=5&arch=i386&repo=os'
Invalid release

 

В общи линии като цяло най разумната идея е да преинсталирате тенекията с някоя нормална дистрибуция която поддържа работещ дистрибутивен ъпгрейд. За съжаление моя случай не е такъв и това изобщо не стои като опция на масата. Затова трябваше да играем малко по циганска схемазапочваме да използваме Vault огледалото. В момент на напълно ясно създание и здрав разум знам, че няма да получа каквито и да било ъпдейти което не е цел на упражнението, а искаме просто да има работещ yum с който да инсталирам пакет който ми е необходим. За целта закоментираме всички mirrorlist променливи и добавяме baseurl в /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo. Накрая получаваме yum repo от вида на

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Накрая играем едно yum clean all && yum update. ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਕੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ installੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti SPAM *