ਕੁਝ ਲਈ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ) ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਣਾਤਮਕ ਵਿਚ PostgreSQL ਡੈਮਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਡੇਬੀਅਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਪਗਰੇਡ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ. PostgreSQL ਭੂਤ ਇਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਵ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (MySQL ਦੇ ਉਲਟ) ਜਦਕਿ ਯਕੀਨ ਨਾ, ਨਵ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ – ਵੱਡੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਪੈੜ:

  • pg_dropcluster
  • pg_upgradecluster

ਅੱਗੇ izdropite PG ਕਲੱਸਟਰ ਡੈਮਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

pg_dropcluster 9.4 main

Тази команда преминава бързо, след което преминаваме към съществената частсамият ъпгрейд

pg_upgradecluster 9.1 main
Disabling connections to the old cluster during upgrade...
Restarting old cluster with restricted connections...
Creating new cluster 9.4/main ...
config /etc/postgresql/9.4/main
data   /var/lib/postgresql/9.4/main
locale en_US.UTF-8
Flags of /var/lib/postgresql/9.4/main set as -------------e-C
port   5433
Disabling connections to the new cluster during upgrade...
Roles, databases, schemas, ACLs...
Fixing hardcoded library paths for stored procedures...
Upgrading database postgres...
Analyzing database postgres...
Fixing hardcoded library paths for stored procedures...
Upgrading database template1...
Analyzing database template1...
Fixing hardcoded library paths for stored procedures...
Upgrading database xpqt...
Analyzing database xpqt...
Re-enabling connections to the old cluster...
Re-enabling connections to the new cluster...
Copying old configuration files...
Copying old start.conf...
Copying old pg_ctl.conf...
Copying old server.crt...
Copying old server.key...
Stopping target cluster...
Stopping old cluster...
Disabling automatic startup of old cluster...
Configuring old cluster to use a different port (5433)...
Starting target cluster on the original port...
Success. Please check that the upgraded cluster works. If it does,
you can remove the old cluster with

pg_dropcluster 9.1 main

Ако всичко е минло гладко трябва да получите съобщение като горното което ви подканва да разкарате старите данни от pg.

pg_dropcluster 9.1 main

В края на тая тарпана вече можете да стартирате процеса си отново. При мен базите са малки и за съжаление не мога да дам оценка за колко време преминава същественият ъпгрейд.