ਕੋਮਲਤਾ

Бавно галя нежната кожа

Нейния аромат ме удря в носа

Искам върху и глава да положа

и в теб да заспя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti SPAM *