bash 가동 일

오늘은 누키 새로운 구절을 통해 조금 일. 마지막으로 그녀에 질서를 가져, а ми се ще да я пооправя малко преди да пусна последната стабилна, 아마 최종 버전. 그래서 수신기의 얼마나 많은 일 가동 시간을 확인하는 생각을했다, че повечето ми правят проблеми след като са били повечко време, 그래서에서하기로 결정 10 재부팅 prfilaktichen 일. 결과 otkomandata 가동 시간은 매우 불쾌한 일이기 때문에 나는 내 다른 변수의 일을 지 웁니다 konveirche에 걸쳐 낙서

# uptime
12:13:57 up 30 days, 20:07,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Та въпросни ред се филтрира само от суперския конвеир 😛

uptime | awk -F'up' '{ print $2 }' | awk -F'days' '{ print $1 }'

Като ако работното време е дни резултат е цяло число с дните, а ако е часове резулататът е подобен на

[email protected]:~$ uptime | awk -F'up' '{ print $2 }' | awk -F'days' '{ print $1 }'
1:34,  5 users,  load average: 0.46, 0.39, 0.41
[email protected]:~$

Заради Което минава през проверка за вида на стойноста

if echo $days | grep "^[0-9]*$" > /tmp/null
then
   echo "Uptime in days is $days"
else
  echo "Uptime isnt in days"
fi

Просто лесно и ясно в if-а конструкцията проверява дали стоиснота съдържа само цифри с регулярни израз grep^[0-9]*$”.

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *