DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

Mozilla Thunderbird

の考え方は同じとっ FirefoxはVACUUMとREINDEXをデータベース. 一部の時間Debian rasaraja repaginateバージョンMozilla製品. 場からの移行IcedoweにThunderbirdい, いDefragmenterに基づく, でも自分のメール顧客の姿をとらえることに成功しました重大な量の文字, メール アカウントおよびサーバー, ユーザーとパスワード. スクリプトは、ファイル 🙂 を検索する場所の唯一のわずかな変更は、私の前のポストからの 1 つと同一

Linux のバージョン

for db in $(find ~/.thunderbird/$(grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM ${db}"
sqlite3 ${db} VACUUM
sqlite3 ${db} REINDEX
done

Mac os のバージョン

for db in $(find ~/Library/Thunderbird/$(grep Path ~/Library/Thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

Firefox のとは異なり、Thunderbird のプロファイル フォルダーはより正しい方法です。 (スペースなし) いままでにない変化区切り文字.

掃除のsqliteのようなFirefoxブラウザの速度を改善するための1つの巧妙なトリックは、彼のデータをベース. 彼女は、このようにデフラグなどの真空プロセスでは、データベースを削除します, サイズを減少し、需要はより速くそれを作ります, ディスクの使用状況をより効率的かつおそらくセクター私の順番に読んで、あなたのディスク上の負荷を減少. 一般に、これは自動的に/デフラグを自分で掃除しない任意のデータベースに適用されます.

データベースのFirefoxを最適化することにより、プロセスは非常に簡単です – 実行します sqlite3のDB-ファイルVACUUM Firefoxののプロファイルディレクトリ. Linuxでは、それへの道は、通常、〜/は.mozilla / firefoxの/ランダムname.defaultです. 一般的に、あなたがすべきのみ 1 あなたはより多くのあなたが正しいディレクトリにprofiles.ini〜/は.mozilla / firefoxの/を確認することができます持っている場合は.mozilla / firefoxの中のあなたのディレクトリには、ブラウザのプロファイルであります. Тъй като не ми се занимава да извършвам процеса на ръка разписах елементарен скрипт с който да дефрагментирам базите данни:

for db in $(find ~/.mozilla/firefox/$(grep Path ~/.mozilla/firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
  echo "VACUUM ${db}"
  sqlite3 ${db} VACUUM
  sqlite3 ${db} REINDEX
done

След изпълняване на скрипта търсенето в history-то и самото зареждане на лисика е чувствително по бързо. Скрипта предполагам че с малки модификации може да се ползва и в Mac OS.

p.s Ето варианта и за Mac OS Xтестван на Mac OS X Sierra. Налага се да форсираме делимитъра да е нов ред заради space в пътя до папката в която се съдържа профила на firefox

OIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
for db in $(find ~/Library/Application\ Support/Firefox/$(grep Path ~/Library/Application\ Support/Firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

認定 ipv6.he.net 詳細を与える毎日のテストを持っています。 1 すべての主要なテストを経験した後の追加項目. あなたがする必要があります。 100 このようなテスト結果の最大数 😐 . テストそのものが完全に些細です

 • トレース ルート
 • AAAA を掘る
 • PTR を掘る
 • Ping
 • Whois

欠点は、テストが一意であることは、ドメインを使用できない 2 回 🙂 他のものの間では少し迷惑な 🙄 – 羽ばたきだけないの挑戦 5 cli および彼らのウェブサイトで結果をコピー/貼り付けのコマンド.

怠惰な管理人、人生簡単クイック簡単な bash をスクラッチに-私のための汚い仕事をしています。

#!/bin/bash

hr() {
 local start=$'\e(0' end=$'\e(B' line='qqqqqqqqqqqqqqqq'
 local cols=${COLUMNS:-$(tput cols)}
 while ((${#line} < cols)); do line+="$line"; done
 printf '%s%s%s\n' "$start" "${line:0:cols}" "$end"
}

if [ -z $1 ]
then
 echo "Append domain afert the script name!!!"
 exit
fi

IP=$(dig $1 AAAA +short)

if [ -z ${IP} ]
then
 echo "$1 dont have valid IPv6 record"
else
 reset
 traceroute6 $1
 hr
 dig $1 AAAA
 hr
 dig -x ${IP}
 hr
 ping6 -c3 ${IP}
 hr 
 whois ${IP}
fi

スクリプトはめちゃくちゃ簡単です見ることができます。. ドメインを渡す、IPv6 エントリがある場合、およびそこに毎日試験を行ったが、それを検証して、. クールな部分 – 関数 hr を撮影は画面の幅に線を印刷します。 bash ハッカー.

私を最も困らせることの一つは、私をコピー/移動する大きな cli direktorâ で私は、全体の何パーセント量私 pret″rkalâl については全くわかりません. 残念ながら cp/mv があるそのような権力はなし、代替オプションに頼る. かなりの数のオプションがありますが、pc/mv の代わりに rsync の使用のように、個人的に. これは、すべて統合 – ファイルとディレクトリの権利を維持します。, 進行状況バーと機会をコピーしたファイルを削除するのには.

基本的には作った 2 alias-а които вършат повече от чудна работа:


alias cpi='rsync -a --info=progress2'
alias mvi='rsync -a --info=progress2 --remove-source-files'