2012 年のアーカイブ

linux random string/password generator

0

/dev/random

Имах една доста интересна закачка закачкатрябваше да създам огромен брой случайно генерирани пароли като имах изискване да са с определена дължина да съдържат големи малки букви и цифри, нормални неща. Звучи лесно нали и в общи линии е. Използвах /dev/urandom за оснонвата генерация и след това с един кратък конвейер филтрирах до желания брой знаци и видове знаци които трябва да се използват. Стига съм увъртал в основната скрипта е конвейера :

cat /dev/urandom | tr -dc '[:alnum:]' | fold -w 20| head -n 1

Така нека да разгледаме малко по подробно какво се случва тука. Взимаме изхода на cat /dev/urandom. След това го филтрираме да се показват само малки, големи букви и цифри. След това с fold ограничаваме дължината на низовете до желания от нас брой. Накрая лимитираме да се показва само 1 ред от целия изход. В общи линии лесно като 1-2-3. Ако искате да повишите сложността на паролата и със специалените символи в регуляярни израз на tr може да се използва :graph: または :print: вместо :alnum:, които включват всички символи без или със space.

cat /dev/urandom | tr -dc '[:graph:]' | fold -w 20 | head -n 1
Zemantaの強化されたことにより、

debian sidのx64のでスカイプ

0

私のDebianの人々は再びパンツ依存性を染色します. すなわち汚れた彼らはスカイプに依存するパッケージのia32-libsのを蹴っているわけではありません. 私は彼らの中毒がx64のバージョンであるように提供される理由をコメントしません😉だから、最終的には、直接このパッケージの除去のためにこするいくつかのアプリケーションがあります. ので、それらなしで対処することができない良いか悪いかについて, パッケージを回収する必要があります. ほとんどの最も簡単なオプションは、テストリポジトリを追加して、基本的にそれに優先順位を付けることで、それほど再び、これは我々がすでに更新され、IA32-libsの行ってきたときの手順は、システムダウンを調べる😀です.

1. テストリポジトリや喘鳴を追加- これは、次の安定のDebianのコード名であります. /etc/apt/source.listでは、同様な行を追加します。


deb http://debian.ludost.net/debian/ wheezy main contrib non-free

2. 我々はまだそこに一度のような不安定なリポジトリのもの上記のテストパッケージにパッケージを優先し. ファイルを作成します/etc/apt/preferences.d/apt (これは私の個人的な選択であります) であってもよいの/ etc / aptの/好みではなく/etc/apt/preferences.d/とその次の内容を追加します。


Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 1010

3. 新しいリポジトリとの優先順位を更新するアップデートをapt-getを. バージョンで現在彼らの新しいスカイプをやってのけます 4.0.0.8.1 それはdpkgをインストールし、あなたが不足しているパッケージを修復します


dpkg -i skype-debian_4.0.0.8-1_amd64.deb

apt-get install -f

 

В доста общи линии това е процедура за принудително сваляне на версиите на пакетите но аз съм я използвал само за тези за които ми трябва в последствие може дадете приоритет на ia32-libs ia32-libs-gtk lib32v4l-0 試験フィーダによって除去すること.

Linuxのntfs-3gを高CPU使用率

0

English: This is a side view of the read head ...

昨日、私は、仮想マシンをピックアップしていたWindowds NTFS 私を共有します. VirtualBoxは、仮想作成するために始めたとき、私の大きな驚きに、マシンは非常に多くのドラッグを開始しました HDD. WFT ??? すぐに迅速トップと輝いていた問題. ntfs-3gをбешезабилна 100% CPU使用率 3 6コアから私. うーん、奇妙な. 次の順序の問題の輝きに足を検討した後、

/sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda4 /media/disk1part4 -o rw

明らかには、/ dev / SDA4マウント - イソシアネートをデフォルトのオプションであります. 彼少ない奇跡的な設定はレンダリングされない場合は、全体のNTFSドライバは、株式のdertove集中的な読み書きを持っています.

  1. big_writes – 大きなブロックの記録を使用して、システム上の負荷の強度を落とすための最も重要なオプション.
  2. noatimeオプション – iノードの更新を禁止することによって、システムを加速 アクセス時間 我々は必要としない場合. 私は個人的に私を必要としません
  3. windows_names – ここそこには加速度はありませんが、MSの規則として扱われるファイル名を犠牲にしてその下のファイル名は、小文字は同じされている、彼らは大規模であるかどうかに依存しないとilki.

私はパーティションをマウントされるオプションとして修正されると fstabに 記録はそう見えました


UUID=2213f519-f980-42bf-9e25-9201db38c458  /media/disk1part4  ntfs-3g  defaults,big_writes,windows_names,noatime 0 0

Zemantaの強化されたことにより、

Gnome Shell Weather extension stop working

0

いくつかの時間のために私は私が働いて停止したことに気づきました GNOMEシェル天気延長-ми. 一般的には、私のバージョンのバージョンが更新されていないフレット Gnomeのシェル. それは私がGNOMEシェルのバージョンを更新するアップグレードとしてストレンジ. それから私は左, защото не е болка за умира и още по малко имам време да се ровя в такива дребни грешки. しかし、今日、私はこれを停止し、私の奇跡を修正するための高い時間だった考え出し. Обновихのgitツリー-Aдопоследнаверсия, 私は新しいをインストール – 変更なし. WTF. それから私は、メイクアンインストールをヒットし、衝撃的な何かを示します, 追加はまだ更新されなかっによって不活性化しました, そして、私はアンインストールしていました. 一般的に、この時点で私はそれが別のフォルダの拡張機能にインストールされているものとし、そのためのセクションを作ります. 今から物事に次のようなシナリオで起こっています. 添加物の名前を検索します, アドオンの検索と削除. 次のコマンドを使用してinstaliranete添加物のGNOMEシェルスタンスの名前を取って


gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions

その出力を実現します, че имам активирана добавка с името [email protected]. 楽しいです. Приятното е в случая това е името на папката на добавката и лесно може да се локира местоположението и с командата


find / -name [email protected]'

Тук нещата вече станаха лесни. От изхода на find-a разбрах, че го има в 2 папаки. Един бърз rm -rf на 2-те папаки и всичко си дойде на местата. Една бърза инсталация на добавката и рестарт на gnome shell.

Zemantaの強化されたことにより、

XAMPP 1.8.0 fix phpmyadmin after upgrade

0

数日アウト XAMPP 1.8.0 昨日のバージョンからのアップグレード後 1.7.7 私は非常に興味深い問題を抱えていました. phpmyadminの-と彼が開き、と大笑いしません 403

アクセス禁止さ!


新しいXAMPPのセキュリティコンセプト:

要求されたオブジェクトへのアクセスは、ローカルネットワークからのみ利用可能です.

この設定は、ファイル内で設定することができます “httpdの-xampp.conf”.

すぐには/ opt / LAMPPである私へのhttpd-xampp.confを開いたの/ etc /エクストラ/, 一見すべてが正常に見えました. ローカルネットワークのための規則は、中にありました. 別にオープニングローカルホストから. WTF ??? 私が見たログと私のアクセスがkonfiguatsiyataによって遮断されていることがわかり. ここで今私が息を呑んだと率直に幾分運が問題を見つけたもの. След като преглеждах httpd.conf-а видях в Allow/Deny клаузите един последен ред 必要とするすべての付与. ああユーレカ. これは、締結した新たな制御機構であります Apacheの2.4.xの. これは、アクセスまたはそのような罰金を拒否を与えます, 基本的に模倣を許可/拒否機能 :). За да поправим проблема добавяме Require all granted в директивите за папката /opt/lampp/phpmyadmin. 私がどのように見えるの変化した後、

<ディレクトリ “/オプト/ LAMPP / phpmyadminの”>
AllowOverrideディレクティブにauthconfigリミット
注文可能に,否定します
すべてから許可
必要とするすべての付与
</ディレクトリ>

 

Viangiは別の野生を試すことができます, 例えば、フォルダphpmyadminのに他の何かの名前を変更するとしていないエイリアスを行います. しかし、それは醜いとあまり意味はありません🙂

彼らは私のDebian生まれるように私はすべてのコンポーネントのクリーンインストールをXAMPPを使用していない、なぜ彼らは私に尋ねたp.s – отговорът е много много простМЪРЗЕЛ. Мързи ме да напиша няколко команди после да си пипна конфовете и прочие. Доста по лесно е сваляш целия пакет разархивираш и палиш 😉

Zemantaの強化されたことにより、
ページのトップへ