HTC TyTN 2 (kaiser) Android

Են 2 զույգվել ամբողջ օրը Windows Mobile-որ բան եւ ես տեղադրել Android NAND 2.2 իմ HTC Kaiser. Ընդհանուր առմամբ, իմ դիտարկումները դրական – ժամանակ չունեմ մանրակրկիտ աշխատանքի և հետազոտության shitnite, ինչից սկսել հեռախոս եւ այլն, բայց ինձ դուր է գալիս առնվազն идеятам որ կան նորմալ emulator տերմինալի, որ ես կարող եմ պատկերացնել забия հեռախոսով top, ls, iptables, տելնետ կամ ssh, որ նրանց բնականոն աշխատանքը հեռակա. Ես աննշան նշումներ սննդի ram, բայց ես կարծում եմ,, че ако му забия един SWAP дял ще се подобрят нещата. Като остане време ще се занимая по подробно с изследване на init структурата на тая глупост да видя колко излишни неща ще махна и дали ще успея да сваля времето на стартиране.

Leave a Reply

Ձեր email address will not be published. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Հակա-սպամ *